top of page

Čo znamená zdravý a plodný býk


Každý jeden samec si zaslúži vedieť, či je zdravý a schopný produkovať veľa zdravých potomkov. Dnes pozorujeme progres v počte vyšetrovaných a overovaných plemenníkov, ale stále je to iba na dobrovoľnej báze producentov, resp. tlaku chovateľského prostredia a kupujúcich.


Profesor Pavol Gamčík ešte v roku 1992 vystihol presne to, čo by malo byť samozrejmosťou, žiaľ nie je.

„Pri zaradení do plemenitby sa musí plemenník podrobne a komplexne vyšetriť. Základnou vyšetrovacou metódou je dôkladné klinické vyšetrenie najmä pohlavných orgánov, ktoré dopĺňa andrologická anamnéza a špeciálne vyšetrovacie metódy, vrátane spermiogramu. Týmto spôsobom sa získa komplexný obraz o vyšetrovanom plemenníkovi a možno určiť objektívnu diagnózu a prognózu jeho ďalšieho použitia (Prof. MVDr. Dr.h.c. Pavol Gamčík, DrSc., 1984, 1992)“.


Čo je predmetom vyšetrenia


Andrologické vyšetrenie vykonávame priamo na farme a pozostáva z vonkajšieho a z rektálneho vyšetrenia pohlavnej sústavy (penis/predkožka/semenníky/prídavné pohlavné žľazy), následného odberu ejakulátu a jeho makroskopické a mikroskopické vyšetrenie.


Odber je vykonaný elektrostimulačne (ide o bezpečný odber, kde býk je fixovaný v klietke, ktorú pozná a kde odber môže prebehnúť vo vysokom hygienickom štandarde použitím rektálnej sondy a impulzov v rozsahu od 0 do 15 V, pričom celý odber priamo na farme netrvá viac ako 5 minút).


Vykonávame andrologický rozbor kvality spermií, a to hlavne na dôraz kvalitatívnych faktorov ovplyvňujúcich fertilitu donora. Ide primárne o stanovenie koncentrácie spermií, motility, progresívnej motility, stanovenia celkového počtu životaschopných spermií a dráhovej rýchlosti spermií. Ak sú spermie v zlom stave reprodukčného zdravia (nízka kvalita vyšetrovaných faktorov), tak sa môže následne vykonať mikrobiologické vyšetrenie natívneho ejakulátu. Najpresnejšou metódou na vyšetrenie baktérií a vírusov je molekulárno-genetická analýza pomocou kvantitatívnej Real-Time PCR a kvantitatívnou NGS (Next Generation Sequencing) pandetekciou. Dôraz je kladený na tzv. sexuálne prenosné infekcie. Nebezpečné pohlavne prenosné baktérie, ktoré zásadne poškodzujú reprodukčné zdravie, sú z triedy Mollicutes, predovšetkým mykoplazmy a ureaplazmy. Poškodenie semenotvorného epitelu v semenníkoch samcov môže pri neliečení viesť až k trvalej neplodnosti, resp. ich prenosom do samice môže dôjsť k infekcii kráv a jalovíc.Na čo je potrebné sa zamerať


Ak je všetko v poriadku a býk je zdravý a jeho spermiogram spĺňa všetky náležité parametre, môže byť zaradený do plemenitby. V ostatných prípadoch je potrebné identifikovať buď subfertilitu (znížená plodnosť) alebo infertilitu (neplodnosť) pre postupnosť terapie alebo vyradenia plemenníka z reprodukčnej činnosti. Vyšetrujeme ochorenia pohlavných orgánov v závislosti od lokalizácie a intenzity chorobného procesu, ktoré znižujú alebo úplne eliminujú plodnosť v dôsledku neschopnosti párenia alebo oplodnenia. Hlavne ide o zápaly pohlavného údu, semenníkov, prísemenníkov a prídavných pohlavných žliaz; nedostatočné sexuálne libido; nedostatočná koncentrácia spermií, nedostatočná pohyblivosť spermií; nedostatočná dráhová rýchlosť spermií.


Vychádzajúc z tohto princípu a po 5000 vykonaných andrologických analýzach, som klasifikoval „Systém zaradenia ejakulátu do kvalitatívnych tried podľa Pokorádiho, 2020“:


Podľa praktických skúseností za posledných 10 rokov a klinického a mikroskopického vyšetrovania býkov a ich pohlavnej sústavy (2010 – 2020) sme pri neplodných býkoch určili tieto hlavné príčiny:

- pohlavne prenosné infekcie (Mykoplazma, Ureaplazma, Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Mannheimia, iné) 83%

- mechanické faktory – poškodenie penisu (toporivého telesa) úderom o tvrdú plochu, hygienou, homosexuálnym správaním v stáde býkov, poranenie pri prirodzenom pripúšťaní (nekľudná krava/jalovica, úzka alebo anomálna pošva) 15%

- iné orgánové ochorenia, infekcie, ako pohlavnej sústavy (paznechty, dýchacia sústava, GIS) 1%

- vznik fibropapillomas – nádorovité bujnenie buniek na žaludi – degeneratívne ochorenie 0,6%

- ostatné: výživa, genetika, fyzikálne, chemické vplyvy ŽP 0,4%Patologický stav spermií u býkov môže byť rôzny a poukazuje na stav infekcie. Ide hlavne o:

1. azoospermia – v ejakuláte nie sú prítomne spermie

2. nekrozoospermia – všetky spermie sú avitálne

3. aspermia – nie je prítomný ejakulát

4. kryptozoospermia – extrémne nízka koncentrácia spermií

5. oligozoospermia – nízka koncentrácia spermií – počet spermií je nižší ako norma

6. astenozoospermia – percento pohyblivých spermií je nižšie ako norma

7. teratozoospermia – percento morfologicky normálnych spermií je nižšie ako norma

8. oligoastenoteratozoospermia – zmiešaná porucha všetkých troch parametrov {koncentrácia, pohyblivosť, morfológia}

Ako zistíte, či je váš býk v poriadku


Cesta k reprodukčnému zdraviu vedie cez pravidelné andrologické kontroly celej pohlavnej sústavy a kvalitatívne vyhodnotenie spermií. Kvalita ejakulátu, a to hlavne koncentrácia, pohyblivosť a rýchlosť spermií, vie prejudikovať vnútorné patologické procesy, ktoré ak včasne identifikujeme a správne diagnostikujeme, tak vieme správnou liečbou vyriešiť.


Je nevyhnutné nastaviť prísnu zdravotnú kontrolu – kvalitatívna kontrola spermií, protokol mikrobiologickej diagnostiky ejakulátu (ukazuje sa mimoriadna výhoda molekulárnej mikrobiológie v porovnaní s klasickou kultivačnou mikrobiológiou) a cielenej liečby všetkých donorov na inseminačných staniciach a v chovoch, kde sa býk používa v prirodzenej plemenitbe.Ako má vyzerať zdravý býk


Na základe 1030 andrologických vyšetrení v roku 2020 vieme stanoviť optimálne hodnoty pre univerzálneho býka bez vplyvu veku a plemena.

Za reprodukčne zdravého jedinca sa považuje býk


- s prirodzeným libidom – záujmom o samice


- zostúpenými dvoma rovnako veľkými semenníkmi oválneho tvaru v obvode od 33 do 42 cm


- s čistou predkožkou z vnútra ružovou sliznicou bez opuchu, chrást


- penis má byť ružový bez petéchií, výrastkov, rovný bez zakrivenia a s dostatočnou veľkosťou penisu a to minimálne s dĺžkou v plnej erekcii 60cm (optimálne 65 – 80 cm)


- objem ejakulátu by mal predstavovať minimálne 5-6 ml, optimálne 8-10 ml


- kvalita spermií musí dosahovať minimálne hodnoty v troch hlavných ukazovateľoch a to koncentrácia spermií nad 400 miliónov/ml; nad 60% progresívnej pohyblivosti a nad 60 μm/s priemernej dráhovej rýchlosti


- patologické spermie by nemali prekročiť 20 % všetkých spermií.


Takýto kvalitatívny ejakulát môžeme pri býkoch označiť univerzálne ako „normozoospermia“ – všetky kontrolované hodnoty sú v norme.
Navrhnuté systémové opatrenia v chovoch s prirodzenou plemenitbou a produkciu plemenných býkov:


- pred zaradením býka do základného výberu / plemenitby a jeho zaradenie, ako plemenného požadovať komplexné andrologické vyšetrenie, vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov spermií – zaradenie tohto vyšetrenia ako povinného v 15. mesiaci veku zvieraťa


- pravidelná andrologická kontrola plemenných býkov pred sezónou, po sezóne a pri zaraďovaní nových jedincov do stáda, pred predajom plemenného býka (individuálne alebo pred aukciou)


- molekulárno-genetická detekcia mikroorganizmov pred zaradením býka do plemenitby v prípade porúch plodnosti / zníženia kvalitatívnych ukazovateľov spermií


- radikálna eliminácia / brakovanie problémových kráv v reprodukcii (cysty, embryonálna mortalita, aborty, vysoký inseminačný index...)


- zvýšenie počtu jalovíc a kontrolované používanie iba zdravých testovaných býkov
Jaroslav Pokorádi, Ph.D.

Animal Reproduction Centre


Comentários


bottom of page